Питання хімії та хімічної технології

Інструкція для авторів

1. Основні положення

Журнал “Питання хімії та хімічної технології” приймає до розгляду наукові статті, а також оглядові роботи, що торкаються різних теоретичних і прикладних аспектів хімії та хімічної технології.

Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 15 сторінок тексту, враховуючи таблиці, рисунки з підписами до них і список літератури (формат сторінки А4, оформлення у відповідності до наведених нижче правил). Оглядові статті – до 25 сторінок.

Для опублікування оглядової статті автори повинні мати достатньо великий досвід роботи, наукові публікації у відповідній галузі наукових знань і, як правило, науковий ступінь доктора наук. Оглядові статті підготовляються, як правило, на підставі попередньої домовленості з редакційною колегією журналу.

Журнал не публікує короткі повідомлення (з обсягом рукопису менше 4 сторінок у форматі А4), дискусійні статті та листи до редакції.

Можлива публікація інформаційних та рекламних матеріалів на умовах домовленості обсягом не більше 1 сторінки.

Всі матеріали, що надходять до редакції, проходять рецензування. Редколегія залишає за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці журналу, не містять нові експериментальні й теоретичні результати, а також статті, що містять плагіат.

Редакція залишає за собою право на власний розсуд без обов’язкового погодження з авторами вносити у тексти статей виправлення з метою покращення їх наукового рівня і якості та узгодження з встановленими  правилами та вимогами до оформлення.

Статті, які не відповідають викладеним правилам, можуть бути повернені авторам для доопрацювання, виправлення або скорочення, а у виняткових випадках – відхилені.

Надіслані рукописи авторам не повертаються.

2. Оплата за публікацію статті

Вартість однієї публікації становить 2000 грн. Реквізити для оплати надсилаються авторам тільки після завершення рецензування і прийняття редколегією остаточного рішення про можливість публікації рукопису. Автори мають оплатити публікацію і електронною поштою надіслати до редакції скановану копію квитанції про оплату протягом 5 календарних днів. У випадку несвоєчасної оплати рукопис знімається з публікації. Додаткова оплата з метою прискорення розгляду та публікації рукопису не практикується.

3. Опис документів, що подаються до редакції

Для публікації автори подають до редакції журналу наступні документи:

Направлення установи/організації (супровідний лист), у якій виконана дана робота (тільки для українських установ і організацій, у випадку кількох організацій лист оформлюється в одній з них). Серед іншого, обов’язково зазначається, що особа (особи), яка (які) підписує (підписують) супровідний лист, підтверджує (підтверджують): 1) що до списку авторів включені всі особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження і підготовку матеріалів рукопису; 2) що рукопис направляється до редакції з відома та за згодою всіх авторів; 3) що матеріали рукопису не містять будь-якого різновиду плагіату та не порушують авторські чи інші права третіх осіб; 4) що матеріали рукопису є новими і оригінальними і не публікувалися раніше повністю чи частково (в тому числі, у модифікованому вигляді та/або іншими мовами) у інших наукових періодичних виданнях; 5) що рукопис не направлений одночасно на розгляд до інших наукових періодичних видань (в тому числі, у модифікованому вигляді та/або іншими мовами); 6) що рукопис не містить інформацію, що віднесена до державної таємниці України, або службову інформацію з обмеженим доступом.

Рукопис статті однією з мов (українська або англійська), підписаний всіма авторами.

Відомості про авторів на мові статті (прізвища, повні ім’я і по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, службовий і домашній телефони, e-mail і поштова адреса для переписки). Приклад оформлення наведений у Додатку 1.

Згоду на збір і обробку персональних даних. Приклад оформлення наведений у Додатку 2.

Вказані документи (всі в 1 екземплярі) надсилаються поштою або надаються особисто до редакції журналу “Питання хімії та хімічної технології” за адресою: ДВНЗ УДХТУ, проспект Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.

Одночасно з документами автори повинні надіслати до редакції електронну версію рукопису, що містить наступні файли:

текст статті зі вставленими в нього рисунками та таблицями, списком літератури – один файл з назвою manuscript.doc (не *.docx, не *.rtf, не *.txt, не *.pdf );

реферати і ключові слова двома мовами (англійська та українська) – один файл із назвою abstracts.doc. Приклад оформлення рефератів і ключових слів наведений у Додатку 3;

інформаційний блок англійською мовою (для подання даних до міжнародних наукометричних баз) – один файл із назвою english.doc. Інформаційний блок оформляється обов’язково, незалежно від обраної мови публікації. Приклад оформлення інформаційного блоку наведений у Додатку 4;

відомості про авторів – окремий файл із назвою  authors.doc;

кожний рисунок у окремому файлі (jpgtif, bmp (інші формати за домовленістю з редакцією); назви файлів Рисунок1, Рисунок2,  або Figure1, Figure2).

Обсяг кожного файлу не повинен перевищувати 2 MB (для manuscript.doc із вставленими рисунками – не більше 5 MB). Редакція не приймає до розгляду саморозпакувальні архіви (*.rar, *.zip, тощо).

Вміст електронних файлів і відповідних роздрукованих документів повинен бути ідентичним! Файли направляються до редакції  електронною поштою на адресу: berzenina@gmail.com.

4. Потенційні рецензенти

Автори повинні надати інформацію про потенційних рецензентів рукопису (щонайменше дві особи), вказавши їх контактні дані (прізвище, ім’я, по батькові, організація, посада, наукові ступені та звання, e-mail). Потенційні рецензенти повинні бути визнаними експертами у науковому напрямку, пов’язаному з тематикою публікації, але не можуть бути співробітниками тих же організацій, що і будь-який з авторів. Право остаточного вибору рецензентів, яким направляється рукопис, залишається за редакцією журналу.

Інформація про потенційних рецензентів повинна надаватися або у вигляді окремого файлу (Potential_Reviewers.doc), або включатися у текст супровідного електронного листа.

5. Вимоги до змісту статті, списку літератури, реферату і ключових слів

Структура статті:

1) Індекс УДК

2) Ініціали і прізвища авторів

3) Назва статті (У назві статті не допускається використання абревіатур)

4) Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із обов’язковим зазначенням міста та країни. Якщо організацій декілька, то вказується “прив’язування” кожного автора до організації проставлянням верхніх індексів abc після прізвища кожного автора та перед назвою кожної організації

5) Реферат до статті та ключові слова мовою оригіналу

6) Основний текст статті, у якому слід виокремити наступні розділи: вступ, експериментальна частина (методика експерименту), теоретична частина (за необхідності), результати та обговорення, висновки

7) Подяки за допомогу у роботі і фінансову підтримку (за необхідності)

8) Список літератури може включати не більше 15 джерел (для оглядових статей – без обмежень). До списку літератури слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science, тощо).

Посилання на неперіодичні видання, матеріали та праці міжнародних конференцій (за винятком тих, що проіндексовані у міжнародних наукометричних базах), автореферати дисертацій та дисертації, патенти, електронні ресурси (Інтернет-сайти, тощо) можна використовувати лише у виняткових поодиноких випадках за попереднім погодженням з редакцією.

Категорично забороняється посилатися на неопубліковані праці, а також на матеріали і тези регіональних конференцій, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, закони, нормативно-правові акти, стандарти, тощо.

Не менше  2/3  від  загальної  кількості  процитованих  літературних  джерел повинні мати дату видання не раніше 2005 р.

Список цитованої літератури може містити не більше 2-3 посилань на статті, раніше опубліковані у журналі “Питання хімії та хімічної технології”.

Забороняється зловживати самоцитуванням: до списку літератури дозволяється включати щонайбільше 6 посилань на попередні публікації, в яких хоча б один автор(співавтор) є автором(співавтором) даного рукопису (ця вимога не стосується оглядових статей).

Рукописи, що не відповідають встановленим вимогам до списку використаних літературних джерел, будуть відхилятися без рецензування! 

Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. У тексті статті посилання на літературні джерела нумерують послідовно по черзі згадування і поміщають у квадратні дужки. Приклади оформлення списку літератури наведені у Додатку 5

9) Підписи всіх авторів (у паперовій версії)

Реферат має бути інформативним (не містити загальних слів і положень) і, коротко відтворюючи структуру статті, відображати актуальність роботи, її мету і задачі, використані експериментальні та теоретичні методи, основні результати дослідження та висновки (у явному або неявному вигляді). Не можна у рефераті обмежуватися констатацією факту проведення певного дослідження (“У роботі досліджено вплив X на Y“), слід зазначити, які конкретно нові залежності, дані тощо отримані у результаті дослідження (сформулювати їх сутність в узагальненому вигляді). Важливо пам’ятати, що реферат може (і буде) публікуватися окремо, у відриві від основного тексту, і, отже, повинен виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації!

Відомості, які містяться у назві статті, не слід повторювати у тексті реферату. Абревіатури, скорочення,  умовні позначення, а також математичні формули і складне форматування тексту у рефераті не використовують. У рефераті забороняється робити посилання на інші публікації.

Реферат у вигляді одного абзацу готують двома мовами (українська та англійська з ідентичним змістом). Обсяг реферату – 150-250 слів (у англомовному варіанті).

Ключові слова використовуються для індексації статті у міжнародних наукометричних базах. При підборі ключових слів слід уникати загальних виразів, не застосовувати складні граматичні конструкції і множину, а також абревіатури.

Ключові слова, як і реферат, надаються двома мовами: українською і англійською. Кількість ключових слів – від 5 до 8 (одним ключовим словом вважається як окреме слово, так і сполучення кількох слів, що відділяється від іншого комою, наприклад, “ізотерма адсорбції”).

Реферат і ключові слова на початку рукопису (в тексті статті) повинні повністю збігатися з рефератами і ключовими словами, що надаються у файлах abstracts.doc та english.doc.

Приклад оформлення реферату і ключових слів наведений у Додатку 3.

6. Вимоги до оформлення статті

Текст статті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (із розширенням  *.doc).

Шрифт Times New Roman12 пт; міжрядковий інтервал – 1.5.

Розмір сторінки A4 (210x297 мм). Орієнтація сторінок – книжкова (не альбомна).  Поля:  25 мм ліворуч, 20 мм праворуч, 20 мм зверху, 20 мм знизу. Текст має бути розміщений на одній шпальті.

У тексті статті не повинно бути пустих рядків, не можна застосовувати табуляцію, між словами дозволяється тільки один пробіл. Сторінки з першої до останньої нумеруються (номер сторінки знизу праворуч). Слід вимкнути автоматичне перенесення слів. Обов’язково слід видалити з електронних файлів всі гіперпосилання. Доцільним є використання функції автоматичної перевірки орфографії та граматики.

Рисунки мають бути пронумеровані у послідовності, що відповідає їх першому згадуванню у тексті. Підписи до рисунків (у форматі “Рис. 1. Залежність …”) повинні бути обов’язково написані мовою основного тексту статті і вставлені до тексту статті, а не до файлу рисунка. Текстову інформацію слід максимально видаляти з рисунка (переносити у підписи).

Якщо рукопис містить один рисунок, то рисунок не нумерується.

Дублювання даних і результатів, наведених у тексті та на рисунках і в таблицях, не дозволяється.

Кольорові рисунки будуть надані у кольорі в online версії статті, але вони будуть трансформовані у чорно-білі рисунки у друкованій версії.

Рисунки разом з підписами вставляються безпосередньо у текст рукопису після їх першого згадування.

Рисунки повинні мати задовільну якість! Нечіткі, “брудні” рисунки є підставою для направлення рукопису на переробку та(або) відхилення.

Неприпустимо використання необроблених екранних знімків (фото) з низькою роздільною здатністю, а також з фрагментами службової інформації програмного забезпечення (дата зйомки, тощо).

Неприпустимо засобами текстового редактора доопрацьовувати ілюстрацію, впроваджену у текст (наприклад, використовувати багаторазове натискання на клавіші “пропуск”, табуляцію для позиціонування позначень осей чи кривих на графіках). Неприпустимо вставляти поверх рисунка об’єкти вбудованої псевдографіки.

Категорично забороняється за допомогою засобів текстового редактора встановлювати будь-які “прив’язування” об’єктів (рисунків, тощо) до певного місця їх розташування у тексті!

Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, розташовуються безпосередньо у тексті статті. Таблиця повинна мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (табл. 1). Якщо рукопис містить одну таблицю, то вона не нумерується.

Величини, що згадуються у назвах стовпчиків та рядків, супроводжуються відповідними одиницями вимірювання (у скороченій формі: смДж/моль).

Ширина таблиць може бути, см: 8,25; 14,5; 17,75; 25,00.

Шрифт таблиць – Times New Roman, кегль – 10 пунктів.

Абзац – вирівнювання по центру; міжрядковий інтервал одинарний; всі відступи і інтервали 0 см.

Примітки  – при необхідності розташовуються під таблицею.

Формули, терміни, одиниці вимірювання

Формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою редактора формул Microsoft Equation із відповідними установками:

Стиль+визначити: у форматі символів не дозволяється використання напівжирного і похилого шрифту;

Розмір+визначити: звичайний – 10 пт; великий індекс – 8 пт; дрібний індекс – 6 пт; великий символ – 12 пт; дрібний символ – 10 пт.

Формат+інтервал: відстань до знаку – 60%; просвіт у радикалі – 1,5 пт.

Нумерація формул у тексті статті надається арабськими цифрами у круглих дужках праворуч.

Використані у статті фізичні, хімічні, технічні і математичні терміни, одиниці вимірювання й умовні позначення повинні бути загальновживаними. Скорочені позначення одиниць вимірювання наводяться відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ – International System of Units).

У тексті, таблицях і на рисунках ціла частина числа від десяткової відокремлюється комою, якщо стаття написана українською мовою, або крапкою – для англомовних статей.

Хімічні сполуки при першому згадуванні нумеруються римськими цифрами у круглих дужках напівжирним шрифтом. При повторному їх згадуванні замість повної назви сполуки використовується римська цифра з допоміжним словом (наприклад: сполука III, кислота II).

Хімічні формули вставляються безпосередньо в текст за допомогою редактора CS ChemDraw. У редакторі повинні бути наступні налаштування:

Drawing Settings: Chein Angle – 120 degrees;

Bond Spacing – 10%;

Fixed Length – 0,6 cm;

Bold Width – 0,131 cm;

Line Width – 0,035 cm;

Margin Width – 0,071 cm;

Hash Spacing – 0,095 cm.

Caption Text Settigs: Arial, Normal, 10, Formula.

Label Text Setting: Arial, Normal, 10, Formula.

7. Вимоги до оформлення інформаційного блоку

Інформаційний блок англійською мовою використовується для подання даних про статтю до міжнародних наукометричних баз. Він містить інформацію про назву статті, авторів, назву організації (якщо організацій декілька, то вказується “прив’язування” кожного автора до організації), міста і країни, e-mail адресу автора, якому слід направляти кореспонденцію, реферат, ключові слова і повний список літератури на латиниці (всі україномовні і російськомовні джерела повинні бути транслітеровані) відповідно до прийнятих у міжнародній практиці стандартів для посилань.

У переліку авторів спочатку вказується прізвище, потім – ініціали (без точок після ініціалів), автори розділяються комою. Якщо джерело має до шести авторів (включно), то вказуються всі автори. Якщо джерело має більше шести авторів, то вказуються перші шість, далі ставиться кома і додається “et al.”

У назвах статей, книжок, патентів, тощо з великої літери пишеться тільки перше слово.

Якщо відсутня інформація про номер тому або номер випуску, то він не вказується.

Наприкінці посилання слід наводити індекс DOI (якщо існує).

Нижче наведені правила оформлення посилань на деякі види публікацій.

– Посилання на статті з журналів (назви журналів вказуються з використанням загальноприйнятих абревіатур: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals):

Author1 AA, Author2 BB, Author3 CC, Author4 DD. Title of the paper. Title of the Journal (abbreviated, in italics). Year; volume number(issue number): page numbers (or article number).

(Примітка: Посилання на статті у “Питаннях хімії та хімічної технології” у інформаційному блоці подаються без скорочення і перекладу назви журналу: Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii; при цьому вказується рік видання, номер журналу та номери першої і останньої сторінок: Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2020; (1): 4-20).

– Посилання на статті з електронних журналів:

Author1 AA, Author2 BB, Author3 CC, Author4 DD. Title of the paper. Title of the Journal (abbreviated, in italics). Year; vol.(no.): article no. Available from: http://www.xxx.xxx.

– Посилання на книги:

Author1 AA, Author2 BB, Author3 CC, Author4 DD. Title of the Book (in italics). Edition (if not the first edition). Place of publication: Publisher; Year. xxx p.

Замість імен авторів можна вказувати ім’я (імена) редактора (редакторів), у такому випадку після прізвищ та ініціалів вказується editor або editors. Якщо книга видавалася у кількох містах, то вказується перше.

– Посилання на розділи книги (монографії):

Author1 AA, Author2 BB, Author3 CC, Author4 DD. Chapter title. In: Editor1 AA, Editor2 BB, editors. Title of the book (in italics). Place of publication: Publisher; Year. p. xxx-xxx.

– Посилання на патенти:

Inventor1 AA, Inventor2 BB, Inventor3 CC, inventors; Name(s) of the holder of patent, assignee. Patent title (in italics). Patent Country document type, Country Code and patent number. Date Issued.

– Посилання на матеріали (тези) конференцій:

Author1 AA, Author2 BB, Author3 CC, Author4 DD. Paper title. In: Editor1 EE, Editor 2 FF, editors. Proceedings of the … (наведіть Conference Title, in italics); Conference Date; Place of Conference. Place of Publication: Publisher; Year. p. xx-xx.

Посилання на Інтернет-сайти:

Автори вказуються, якщо відомі. Замість авторів можна вказати назву організації. Назва сайту (курсив). Тип джерела (у квадратних дужках [Internet] – наводиться обов’язково!). Місце видання: Видавник (якщо невідомі, то обов’язково вказується у квадратних дужках [place unknown: publisher unknown]; дата публікації у форматі 2022 Jan 1 (можна не вказувати, якщо невідома), далі у квадратних дужках після слова updated дата останньої модифікації сайту (можна не вказувати, якщо немає чи невідома); після слова cited дата цитування (вказується обов’язково!). Після Available from: вказується URL адреса.

Зважаючи на те, що Інтернет-сайти часто модифікуються і зникають, наполегливо просимо не включати посилання на Інтернет-сайти до списку цитованої літератури (їх краще оформити як нумероване посилання у тексті рукопису (знизу поточної сторінки)). Якщо посилання на Інтернет-сайт конче необхідне в списку цитованих джерел, то враховуйте вказані вимоги оформлення. Зазначення тільки електронної адреси (URL) недостатньо! Необхідно навести мінімальну інформація про авторів, організацію, місце видання, видавника, дату публікації і дату посилання!

 

Всі джерела, оригінальні назви яких наведені у кириличних шрифтах, повинні бути транслітеровані. Транслітерація прізвищ авторів проводиться в залежності від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“ (http://nvngu.in.ua/attachments/005_translit%20ua_eng.doc) (для української мови) або вимог системи BGN/HCGN (http://nvngu.in.ua/attachments/005_translit%20ru_eng.doc) (для російської мови). Для транслітерації назв статей і книг також можна скористатися веб-сайтом http://www.translit.ru/ або аналогічними програмами.

У англомовних назвах організацій преамбули до назв, що визначають тип, статус організації (ДВНЗ, тощо), ані в повному, ані в скороченому вигляді не вказуються: Ukrainian State University of Chemical Technology.

Переклад назв статей та книг англійською мовою (після наведення оригінальної транслітерованої назви) наводиться у квадратних дужках.

Якщо оригінальне джерело не англомовне, то наприкінці його опису у дужках курсивом зазначають мову публікації: (in Ukrainian), (in Polish), (in Russian), (in German), тощо.

Приклади оформлення інформаційного блоку наведені у Додатку 4.

Додаток 1

Приклад оформлення відомостей про авторів

1. Іваненко Іван Іванович – завідувач кафедри хімічної технології ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, доктор хімічних наук, професор.

Роб. тел. (0562)33-33-33, моб. тел. 067-333-33-33, e-mail: ivanenko@dp.ua.

Адреса для переписки: 49005, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, ДВНЗ “УДХТУ”.

2. …

(Дані наводяться для всіх співавторів, поштову адресу, номер телефону та e-mail можна вказати тільки для одного автора, який веде переписку з редакцією. Також слід зазначити автора(-рку) і його(її) e-mail, який буде вказаний як автор, що веде переписку з потенційними читачами після публікації статті (corresponding author – якщо не збігається з автором, що веде переписку з редакцією на етапі розгляду рукопису)).

Додаток 2

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Ми (я), __________________________ (вказуються повні прізвища, ім’я та по батькові всіх авторів), автори статті _________________(назва статті), направленої на розгляд до редакції журналу “Питання хімії та хімічної технології”, шляхом підписання цього тексту надаємо (надаю) згоду редакції журналу “Питання хімії та хімічної технології” на збір та обробку інформації про нас (мене) з обмеженим доступом з метою публікації нашої (моєї) статті у згаданому журналі в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

Дата      “___”             _____________         20___

Автор                         ________________________________       (Прізвище, ініціали)

(підпис)

Автор                         ________________________________       (Прізвище, ініціали)

(підпис)

(обов’язкова наявність підписів всіх співавторів)

Додаток 3

Приклад оформлення реферату

Осадження композиційних гальванопокриттів Fe–ZrO2 (+3% Y2O3) / Ф.Й. Данилов, В.С. Проценко, О.О. Васильєва, І.В. Смєнова, П.У. Іванова

В даній роботі досліджено кінетичні закономірності та механізм електроосадження композиційного покриття Fe–ZrO2 (стабілізованого 3% мол. Y2O3) з метансульфонатного електроліту. Вміст стабілізованого цирконій діоксиду в покриттях зростає при підвищенні концентрації ZrO2 у суспензії та при зниженні катодної густини струму. Показано, що кінетика і механізм співосадження частинок дисперсної фази підкорюються моделі, запропонованій Гуглієльмі. Розраховано значення адсорбційного коефіцієнту для адсорбції частинок цирконій діоксиду на поверхні заліза. Швидкість процесу адсорбції частинок ZrO2 (+3% Y2O3) на поверхні заліза суттєво вища, ніж швидкість їх десорбції. Ступінь заповнення поверхні слабко адсорбованими частинками цирконій діоксиду більша, ніж сильно адсорбованими, і зростає при підвищенні концентрації дисперсної фази у розчині. Встановлено, що швидкість процесу співосадження частинок ZrO2 контролюється переходом слабко адсорбованих частинок у міцно адсорбований стан. На підставі аналізу експериментальних даних з позиції теорії Гуглієльмі виявлено, що іони заліза(II), адсорбовані на поверхні частинок діоксиду цирконію, розряджаються повільніше, ніж сольватовані іони заліза(II).

Ключові слова: композиційні покриття; залізо; цирконій оксид; електроосадження; кінетика; адсорбція.

Deposition of Fe–ZrO2 (+3% Y2O3) composite electrodeposits / F.I. Danilov, V.S. Protsenko, E.A. Vasil’eva, I.V. Smenova, P.U. Ivanova

Kinetics and mechanism of the electrodeposition process of Fe–ZrO2 (stabilized by 3% mol. Y2O3) composite coatings from a methanesulfonate electrolyte were investigated in this work. The content of stabilized zirconia in coatings was increased with an increase in the ZrO2 concentration in suspension and with a decrease in the cathodic current density. Kinetics and mechanism of particles co-deposition were shown to obey the Guglielmi’s model. The value of the adsorption coefficient was calculated for the adsorption of zirconia particles on the iron surface. The rate of the ZrO2 (+3% Y2O3) particles adsorption on the iron surface is sufficiently higher than the rate of desorption. The surface coverage of the loose adsorbed zirconia particles is more than that of the strong adsorbed particles. The surface coverage of the loose adsorbed ZrO2 (+3% Y2O3) particles was shown to increase with an increase in the concentration of the dispersed phase in solution. It was stated that the rate of the ZrO2 particles co-deposition is controlled by the transferred process of loose adsorption to strong adsorption. The analysis of the experimental results based on the Guglielmi’s theory demonstrated that the Fe(II) ions adsorbed on the zirconia particles surface are reduced slower than the solvated Fe(II) ions.

Keywords: composite coatings; iron; zirconia; electrodeposition; kinetics; adsorption.

Додаток 4

Приклад оформлення інформаційного блоку (текст надано тільки як приклад оформлення, він не відповідає змісту жодної реальної статті):

Kinetics and mechanism of Fe–ZrO2 composite coatings electrodeposition

F.I. Danilov a, V.S. Protsenko a, E.A. Vasil’eva a, b, I.V. Smenova a, P.U. Ivanova b, *

a Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

b Oxford University, Oxford, Great Britain

* e-mail: ivanova@gmail.com

Kinetics and mechanism of the electrodeposition process of Fe–ZrO2 (stabilized by 3% mol. Y2O3) composite coatings from a methanesulfonate electrolyte were investigated in this work. The content of stabilized zirconia in coatings was increased with an increase in the ZrO2 concentration in suspension and with a decrease in the cathodic current density. Kinetics and mechanism of particles co-deposition are shown to obey the Guglielmi’s model. The value of the adsorption coefficient is calculated for the adsorption of zirconia particles on the iron surface. The rate of the ZrO2 (+3% Y2O3) particles adsorption on the iron surface is sufficiently higher than the rate of desorption. The surface coverage of the loose adsorbed zirconia particles is more than that of the strong adsorbed particles. The surface coverage of the loose adsorbed ZrO2 (+3% Y2O3) particles is shown to increase with an increase in the concentration of the dispersed phase in solution. The rate of the ZrO2 particles co-deposition is controlled by the transferred process of loose adsorption to strong adsorption. The analysis of the experimental results based on the Guglielmi’s theory demonstrated that the Fe(II) ions adsorbed on the zirconia particles surface are reduced slower than the solvated Fe(II) ions.

Keywords: composite coatings; iron; zirconia; electrodeposition; kinetics; adsorption.

References

 1. Yao P, Chen X, Wu H, Wang D. Active Ti/SnO2 anodes for pollutants oxidation prepared using chemical vapor deposition. Surf Coat Technol. 2008; 202(16): 3850-3855. doi: 10.1016/j.surfcoat.2008.01.026.
 2. Chee SW, Tan SF, Baraissov Z, Bosman M, Mirsaidov U. Direct observation of the nanoscale Kirkendall effect during galvanic replacement reactions. Nat Commun. 2017; 8: 1224. doi: 10.1038/s41467-017-01175-2.
 3. Aureau D, Chaghi R, Gerard I, Sik H, Fleury J, Etcheberry A. Wet etching of InSb surfaces in aqueous solutions: controlled oxide formation. Appl Surf Sci. 2013; 276: 182-189. doi: 10.1016/j.apsusc.2013.03.063.
 4. Znak ZO, Sukhatskiy YV, Zin OI, Khomyak SV, Mnykh RV, Lysenko AV. Rozklad benzolu v kavitatsiinykh polyakh [The decomposition of the benzene in cavitation fields]. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2018; (1): 72-77. (in Ukrainian).
 5. Louër D, Louër M. Méthode d’essais et erreurs pour l’indexation automatique des diagrammes de poudre [A trial-and-error method for automatic indexing of powder diagrams]. J Appl Crystallogr. 1972; 5: 271-275. (in French). doi: 10.1107/S0021889872009483.
 6. Swaminathan V, Lepkoswka-White E, Rao BP. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. J Comput Mediat Commun. 1999; 5(2). Available from: http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2.
 7. Zloh M, Esposito D, Gibbons WA. Helical net plots and lipid favourable surface mapping of transmembrane helices of integral membrane proteins: aids to structure determination of integral membrane proteins. Internet J Chem. 2003; (6): 2. Available from: http://www.ijc.com/articles/2003v6/2/.
 8. Brett CMA, Brett AMO. Electrochemistry: principles, methods, and applications. Oxford: Oxford University Press; 1993. 427 p.
 9. Izvekov VI, Serikhin NA, Abramov AI. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow: MEI Publishers; 2005. 440 p. (in Russian).
 10. Qi R, Wei G, Ma B, Nussinov R. Replica exchange molecular dynamics: a practical application protocol with solutions to common problems and a peptide aggregation and self-assembly example. In: Nilsson B, Doran T, editors. Peptide Self-Assembly. Methods in Molecular Biology. Vol. 1777. 2018. p. 101-119.
 11. Partridge H, Hallam G. Evidence-based practice and information literacy. In: Lipu S, Williamson K, Lloyd A, editors. Exploring methods in information literacy research. Wagga Wagga, Australia: Centre for Information Studies; 2007. p. 149-170.
 12. Halpen-Felsher BL, Morrell HE. Preventing and reducing tobacco use. In: Berlan ED, Bravender T, editors. Adolescent medicine today: a guide to caring for the adolescent patient. Singapore: World Scientific Publishing Co.; 2012. Chapter 18. Available from: http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814324496_0018.
 13. Mel’nik LA, Babak YV. Vydalenn’ya As(V) iz vody metodom nanofiltratsii z vykorystanyam membrany OPMN-P [Removal of As(V) from water by nanofiltration method using OPMN-P membrane]. In: Proceedings of the III International Scientific and Technological Conference “Pure water: Fundamental, applied and industrial aspects”. Kyiv, Ukraine; 2015. p. 140-143. (in Ukrainian).
 14. Goleus VI, Nosenko OV, Hordieiev YS, Amelina OA, inventors; Ukrainian State University of Chemical Technology, assignee. Legkoplavkyi prypii [Low-temperature solder]. Ukraine patent UA 120212. 2019 Oct 25. (in Ukrainian).
 15. Efimova IS. 4-sul’fo-2 (4′-sul’fonaftalin-1’azo) naftol-1- redoks-reagent dl’ya fotometrychnogo vyznachenn’ya r’yadu ioniv metaliv u vyshchykh stupen’yakh okysnenn’ya [4-sulfo-2 (4′-sulfonaftalin-1′-azo) naphthol-1 as a redox reagent for the photometric determination of a number of metal ions in high oxidation levels] [dissertation]. Odessa (Ukraine): AV Bogatsky Physico-Chemical Institute of the NAS of Ukraine; 2010. 240 p. (in Ukrainian).

 

Приклади оформлення посилань на Інтернет-сайти:

 1. Hooper JF. Psychiatry & the law: forensic psychiatric resource page [Internet]. Tuscaloosa (AL): University of Alabama, Department of Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 [updated 2006 Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.ua.edu/~jhooper/.
 2. StatePublicHealth.org [Internet]. Washington: ASTHO; [cited 2007 Feb 23]. Available from: http://statepublichealth.org/.
 3. Huckstep RL, Sherry E. World ortho [Internet]. [place unknown: publisher unknown]; [updated 2007 Mar 23; cited 2007 Mar 23]. Available from: http://www.worldortho.com/.

 

Додаток 5

Приклад оформлення списку літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової праці

Публікації

одного, двох або трьох авторів

Афанасьев В.В. Расчеты электрических цепей на программируемых калькуляторах. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 190 с.

Бородіна А.І., Бугай А.С. Бібліографічний словник діячів в галузі математики / Ред.                        І.І. Гіхман. – К.: Рад. шк., 1979. – 606 с.

Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охрана навколишнього середовища: Навч. посіб. – Суми: Ун-т. кн., 2002. – 283 с.

Чотири автори Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамо-вич, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; Ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.
П’ять і більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62 с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.
Окремі томи багатотомного видання Франко І.Я. Твори в двох томах. – Т.2 Оповідання. – К.: Дніпро, 1081. – 259 с.
Перекладні видання Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. –            392 с.
Стандарти ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76. Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.
Збірники наукових праць Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.
Словники Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Депоновані наукові праці Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. журн. Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 1989. – 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., № 7305-В89.
Розділи з книги Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С.141-148.
Статті з:          книги Сивашко Ю. Формування державної служби в Україні // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation Ukrainian in the time and space / Уроряд. О. Банах; Львів. Нац. Ун-т ім І. Франка. Ф-т журналістики. – Львів: Універсум, 2001. – С.270-271.
збірника Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1976. – С.3-16.
журналу Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировки // Автоматика и телемеханика. – 1992. – № 6. – С.34-38.

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление многоканальной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. респ. Сер. физ.-техн. и мат. наук. – 1986. – Т.7. – № 6. – С.79-83.

енциклопедії Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т.30. – С.72.
Тези доповідей Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Локальные вычислительные сети:  Труды Междунар. конф. (ЛОКСЕТЬ 88). – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – Том 1. – С.149-153.

Суворов А.Л., Дульцева Л.Д. Клеи на основе эпоксидно-титанполиэфирных композиций // Химия и физико-химия олигомеров: Тез. докл. 4-ой Всесоюз. конф. – Черноголовка. – 1990. – С.270.

Колодний А.М. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і повідомл. – К.: Геопринт, 1995. – С.32-34.

Дисертації Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис…канд. техн. наук: 05.05.04. – М.: МИСИ, 1982. – 212 с.
Автореферати дисертацій Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис… д-ра филос. наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.
Авторські свідоцтва А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 330585/25; Заявл. 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. – 2 с.

А.с. № 1626362 Украина. Линейный импульсный модулятор / В.Г. Петров (Украина). – 4 с. ил.; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.

Патенти Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27/74. Microfilming system with zone controller adaptive leghting / Wise David S. (США); Mc Graw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86; НКИ 355/68. – 3 с.

Пат. 1007559 СССР, МКИ3 17 02 М 35/10. Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания // М. Урбинати, А. Маннини (Италия); Чентро Ричерке Фиат С. П. А. (Италия). – № 27828007/25-06; Заявл. 25.06.79; Опубл. 23.03.83. Бюл. № 11. – 5 с.

Заявки Заявка № 371220, Япония, МКИ 5 С 01 G 23/053. Медная паста и способ металлизации при ее использовании / Yokoyama Hirozo (Япония). – Заявл. 16.12.90. Опубл. 14.06.91 // Тоkе. – 1991. – № 3. – Р.976.