Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2017-3


CHEMISTRY

Velichko O.V., Shtemenko N.I., Shamelashvili K.L., Shtemenko O.V.
P. 4-9

Dykun O.M., Redko A.M., Ilkevych N.S., Chotiy C.Yu., Rybachenko V.I.
P. 10-13

Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Lysenko E.N., Obushak M.D.
P. 14-18

Mishchenchuk V.V., Tkachuk M.M., Yuzkova V.D., Nechyporuk V.V.
P. 19-24

Rozantsev G.M., Gumerova N.I., Mariichak O.Yu., Usachov O.M., Radio S.V.
P. 25-32

Shmychkova O.B., Luk’yanenko T.V., Velichenko A.B.
P. 32-39

CHEMICAL TECHNOLOGY

Burmistr M.V., Lipko O.O., Mikhaylova O.I., Kobelchuk Yu.M., Sula L.I.
P. 40-46

Goleus V.I.
P. 47-52

Poloz A.Yu., Ebich Yu.R.
P. 53-57

Urbanas D.O., Melnik L.O., Goncharuk V.V.
P. 58-65