Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2017-1


CHEMISTRY


Belov A.V., Nichvoloda V.M., Kolodyazhny M.V., Burmistrov R.S., Butyrina T.E., Murashevych B.V.

P. 4

Luk’yanenko T.V., Knysh V.A., Shmychkova O.B., Velichenko A.B.

P. 11

Marshalek A.S., Sobechko I.B., Horak Y.I., Kochubey V.V., Dibrivnyi V.M.

P. 18

Piletska K.O., Shtemenko A.V.

P. 23

Protsenko V.S., Bobrova L.S., Burmistrov K.S., Danilov F.I.

P. 27

Chebotarev A.N., Snigur D.V., Barbalat D.A., Pluta K.V., Koicheva A.S.

P. 36

CHEMICAL TECHNOLOGY


Harutyunyan L.R., Petrosyan I.A., Badalyan H.G., Harutyunyan R.S., Zeytaghxyan G.M.

P. 43

Grechanik S.V., Klimenko N.A., Bezpoyasko V.O., Savchina L.A.

P. 48

Zublev D.G., Barsky V.D., Kravchenko A.V.

P. 56

Sadovskiy D.Yu., А.S. Makarov A.S., Savitskiy D.P., Maslyak R.R.

P. 59