Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2014-1


ORGANIC CHEMISTRY

Andreev P.Yu.
P. 8-

Dudenkov A.A., Farat O.K., Zalyznya K.V., Varenichenko S.A., Markov V.I.
P. 11-

Kutsik-Savchenko N.V., Lebed O.S., Prosyanik A.V.
P. 15-

Raksha O.V., Berestneva Yu.V., Ruleva K.V., Mykhalchuk V.M.
P. 24-

Shreiber K.A., Murashevich B.V., Burmistrov K.S., Toropin N.V.
P. 28-

TECHNOLOGY OF ORGANIC SYNTHESIS PRODUCTS, BIOTECHNOLOGY

Plavan V.P., Kovtunenko O.V., Koliada M.K.
P. 31-

Seidov N.M., Mammadaliyev H.A., Mamedova E.S.
P. 35-

SYNTHESIS AND TECHNOLOGY OF HIGH-MOLECULAR COMPOUNDS

Buketov A.V., Brailo M.V.
P. 39-

Burmistr M.V., Sverdlikovska O.S., Fedenko O.A.
P. 43-

Kuzmenko M.Yu., Kuzmenko S.M., Scrinnik O.V.
P. 53-

COMPOSITE MATERIALS

Bashtannik P.I., Kuzmenko N.Ya., Kuzmenko S.N., Igonina A.M., Ionina Ya.I., Shpatakova A.V.
P. 57-

Ovcharov V.I., Sokolov L.A., Gura D.V., Soroka P.I.
P. 61-

Tishchenko G.P., Bannik N.G., Red’ka R.A.
P. 65-

Tishchenko G.P., Onishchenko A.V., Bannik N.G., Makoveychuk V.I.
P. 68-

CHEMICAL TECHNOLOGY OF COMBUSTIBLE RESOURCES PROCESSING

Orobchuk O.M., Subtelnyy R.O., Dzinyak B.O.
P. 72-

ANALYTICAL CHEMISTRY

Zubko A.N., Tkach V.I.
P. 75-

Lozynska L.V., Tymoshuk O.S.
P. 80-

Chmilenko T.S., Ivanitsa L.A., Chmilenko F.A.
P. 85-

Chmilenko T.S., Chorny A.N., Chmilenko F.A.
P. 90-

TECHNOLOGY OF INORGANIC SYBSTANCES

Vetsner Yu.I., Savenkov A.S., Bilogur I.S.
P. 95-

Gomelya M.D., Trus I.M., Grabitchenko V.M.
P. 98-

Klochkov V.K., Grygorova G.V., Sedyh O.O., Yefimova S.L.
P. 102-

Nikolenko N.V., Kostynyuk A.O., Kalashnikov Yu.V.
P. 109-

NEUTRALISATION AND UTILIZATION OF INDUSTRIAL WASTES, ENVIRONMENT AND INDUSTRIAL PROTECTION

Khmarska L.O., Svinarenko T.Ye., Vadanov V.O.
P. 115-

Tsvetkovа I.V., Lyhomanenko V.A., Yushko V.L., Sitdikov O.M., Rusalin S.M.
P. 120-

SILICATE TECHNOLOGY

Savvova O.V.
P. 126-

PHYSICAL CHEMISTRY

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Ennan A.A., Dlubovskiy R.M.
P. 131-

Serheyev V.V., Tran Van Thanh , Van-Chin-Syan Yu.Ya.
P. 135-

ELECTROCHEMISTRY
Girenko D.V., Piletska A.O., Velichenko A.B.
P. 138-

Danilov F.I., Protsenko V.S., Vasil’eva E.A., Smenova I.V.
P. 144-

Peskov R.P., Apostolova R.D., Shembel E.M.
P. 148-

Snizhko L.A., Gurevina N.L., Kalinichenko O.A., Chernyshov A.A.
P. 154-

PROCESSES AND APPARATUS OF CHEMICAL PRODUCTIONS, RUST PROTECTION

Galich R.V., Yakuba A.R., Sklabinskiy V.I., Storozhenko V.Ya.
P. 159-

SHORT COMMUNICATIONS

Kiselev V.V., Zadorozhniy P.V., Okhtina O.V.
P. 165-