Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive-2022-1

Avdeenko A.P., Baklanov O.M., Konovalova S.O., Khmars’ka L.O., Baklanova L.V.

Intensification of dry mineralization in determination of lead and cadmium in foodstuffs

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-3-10

 

Bondarieva A.I., Tobilko V.Yu., Kholodko Yu.M., Kornilovych B.Yu., Zahorodniuk N.A.

Efficient removal of arsenic(V) from water using iron-containing nanocomposites based on kaolinite

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-11-18

 

Grishin A.M., Petrenko V.A., Sokolova L.A.

Physicochemical regularities of complex reduction of iron chromite

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-19-28

 

Gurbanov Huseyn R., Adigezalova Mehpara B.

Investigation of the effect of crystallization conditions and «Difron-4201» depressant additive on the composition and properties of paraffin deposits

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-29-38

 

Dimitrov Ts.I., Titorenkova R.H., Zaichuk А.V., Tzvetanova Y.K.

Synthesis and study of ferri-diopside ceramic pigments

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-39-46

 

Dutka V.S., Kovalskyi Ya.P., Midyana G.G.

Adsorption of peroxides on aerosils and magnesium oxide

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-47-53

 

Ivashchuk O.S., Atamanyuk V.M., Chyzhovych R.A., Kiiaieva S.S., Zherebetskyi R.R., Sobechko I.B.

Preparation of an alternate solid fuel from alcohol distillery stillage

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-54-59

 

Klymenko A.V., Sytar V.I., Kolesnyk I.V., Anisimov V.V.

Effect of filler particles on adhesive properties of poly (m-, p-phenylene isophtalamide) coatings

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-60-67

 

Levytskyi V.Ye., Katruk D.S., Masyuk А.S., Khromiak U.V.

Poly(vinyl chloride) plasticates modified by polystyrene: features of preparation, morphology and properties

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-68-75

 

Maksin V.I., Lavrik R.V., Ushchapivska T.I., Petrenko O.V.

Growing of single-crystals of double sodium-manganese(II) pyrophosphate

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-76-82

 

Pysarenko S.V., Kaminskiy O.M., Chyhyrynets O.E., Chernenko V.Yu., Myroniak M.O., Shvalahin V.V.

Thermodynamics of leaching of leukoxenized ilmenite

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-83-87

 

Raspertova I.V., Khomenko D.M., Uzakbergenova Z.D., Doroshchuk R.O., Lampeka R.D.

The structure and spectroscopic characterization of coordination compounds with α-phenyl-N-methylnitrone in solution and in solid state

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-88-94

 

Khlopytskyi A., Savenkov А., Bliznjuk О., Skiba М., Vorobiova V., Masalitina N.

Leaching of FeO and CaO by nitric acid from ash-slag wastes of thermal power plants

http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-95-99