Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2017-5


CHEMISTRY

Orel L.A., Sinelnikov S.I., Kobrina L.V., Shtompel V.I., Riabov S.V.
P. 3-10

Pramod Kumar U., Saranya S., Parameswari K., Joseph Kennady C.
P. 11-18

Tsurkan A.V., Vasil’eva E.A., Сheipesh T.O., Korniy S.A., Protsenko V.S., Danilov F.I.
P. 19-26

CHEMICAL TECHNOLOGY

Zhil’tsova S.V., Leonova N.G., Mikhal’chuk V.M., Lyga R.I.
P. 27-33

Kuzmenko M.Ya., Kuzmenko S.М., Gribenko A.V.
P. 34-41

Lukashov V.K., Romanko S.M., Timofeev S.V.
P. 42-48

Rudenchyk T.V., Rozhnova R.A., Galatenko N.A., Kiselova T.O.
P. 49-57

Ryshchenko M.I., Belostotskaya L.A., Trusova Yu.D., Shchukina L.P., Pavlova L.V.
P. 58-64