Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2017-2


CHEMISTRY

Yermolenko I.Yu., Ved’ M.V., Karakurkchi A.V., Sakhnenko N.D., Kolupayeva Z.I.
P. 4-14

Kos R.V., Sobechko I.B., Horak Y.I., Sergeev V.V., Goshko L.V.

P. 15-20

Lebed O.S., Panasiuk N.V., Kutsik-Savchenko N.V., Prosyanik A.V.

P. 21-29

Levchenko I.V., Stratiychuk I.B., Tomashyk V.M., Malanych G.P., Korchovyi A.A.

P. 29-35

Marshalek А.S., Prokop R.T., Sobechko I.B., Horak Yu.I., Dibrivnyi V.M.
P. 36-41

Khoma R.E., Logichevskaya T.V., Samojlenko G.V., Menchuk V.V., Gelmboldt V.O.

P. 42-46

CHEMICAL TECHNOLOGY

P. 47-62

Gamov M.A., Zadorsky V.M.
P. 63-70

Korovin V.Yu., Shestak Yu.G., Valyaev A.M.
P. 71-78

Kucherenko V.A., Tamarkina Yu.V., Frolova I.B.
P. 79-85

Tsebrienko T.V., Yarova N.V., Alekseeva T.T.
P. 86-91