Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2016-4


CHEMISTRY


Velichko E.V., Plyasovskaya Е.А., Tretyak S.Y., Golichenko A.A., Shtemenko A.V.

Р. 4-7

Kolomieitsev D.O., Varenichenko S.A., Astakhina V.O., Markov V.I., Kovalenko S.I., Kharchenko O.V.

Р. 8-13

Potapenko E.V., Andreev P.Y., Pogorelovа I.P.

Р. 13-18

Tsurkan A.V., Vasil’eva E.A., Kityk A.A., Korniy S.A., Protsenko V.S., Danilov F.I.

Р. 19-25

Chebotarev A.N., Snigur D.V.

Р. 25-31

Shmychkova O.B., Luk’yanenko T.V., Girenko D.,V. Velichenko A.B.

Р. 31-37

CHEMICAL TECHNOLOGY


Bashtanyk P.I., Kuzmenko M.Ya., Kuzmenko S.М., Kyndrych V.Р.

Р. 38-42

Dmytriieva T.V., Boiko V.V., Kobylinskyi S.M., Riabov S.V., Bortnytskyi V.I., Krymovska S.K.

Р. 43-46

Zublev D.G., Barsky V.D., Kravchenko A.V., Zaporozhets A.I.

Р. 47-50

Kontsevoi A.L., Kontsevoi S.A., Vasenko L.V.

Р. 51-55

Nikolenko N.V., Dubenko A.V., Suschinskii A.D., Kalashnikov Yu.V.

Р. 55-62

Salayeva Z.C., Mustafayeva R.M., Isaev H.G., Mammadaliyev Н.A.

Р. 62-66

Suvorova Yu.A., Chervakov O.V., Andriianova M.V., Bortnitskiy D.I., Komlyakova О.N.

Р. 67-72

INFORMATION, EVENTS, AND PERSONS


Plaksienko I.L., Nikolenko N.V.

Р. 73-75