Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2016-3


CHEMISTRY


Bobrova L.S., Protsenko V.S., Danilov F.I.

Р. 4

Matveyev V.V.

Р. 9

Ovcharenko A.A., Golichenko A.A., Shtemenko A.V.

Р. 16

Slipkan A.V., Kytovа D.E., Shtemenko A.V.

Р. 21

Smirnova O.V., Efimovа I.V.

Р. 26

Shaiderov D.A. Kityk A.A., Protsenko V.S., Danilov F.I., Kumar U. Pramod, Kennady C. Joseph.

Р. 31

Shved E.N., Synelnikova M.A., Bespal’ko Yu.N.

Р. 36

Shmychkova O.B., Luk’yanenko T.V., Velichenko A.B.

Р. 40

CHEMICAL TECHNOLOGY


Budzinska V.L., Slisenko O.V., Bei I.N.

Р. 47

Danchenko Yu.M., Popov Yu.V., Barabash E.S.

Р. 53

Kabat O.S., Sytar V.I.

Р. 60

Nikolenko N.V., Samchileyev I.S., Zakharov R.I., Kovalenko V.L.

Р. 64

Oparin S.A., Holyavchenko L.T., Davydov S.L.

Р. 70

Oreshkin D.А., Kolesnik Yu.R., Chervakov O.V.

Р. 76

Savvova O.V., Babich O.V., Gryvtsova А.О.

Р. 82