Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2016-1


CHEMISTRY

Boyko V.V., Kobrina L.V., Riabov S.V., Bortnitsky V.I.

Р. 4-8

Karnina A.Yu., Gyrenko A.O., Mysov O.P.

Р. 9-13

Konovalova S.A., Avdeenko A.P., Polishchuk M.V., Lysenko E.N.

Р. 14-19

Kuzmenko N.Ya., Kuzmenko S.N., Skrynnik O.V.

Р. 20-24

Murashevich B.V., Savonyuk E.S., Toropin N.V., Burmistrov K.S.

Р. 25-28

Rakitskaya T.L., Truba A.S., Ennan A.A.

Р. 29-34

Chetverzhuk Y.A., Sobechko I.B., HorakY.I., SergeevV.V., Kochubey V.V., Vahula A.R.

Р. 35-39

CHEMICAL TECHNOLOGY


Apostolova R.D., Kirsanova I.V., Shembel’ E.M.

Р. 40-45

Apostolova R.D., Shembel’ E.M.

Р. 46-60

Kalinichenko O.A., Banakx O., Journot T., Gay P.A., Snizhko L.A.

Р. 61-65

Molotovska L.A., Shakhnin D.B., Uskova N.M., Malyshev V.V.

Р. 66-71

Poloz A.Yu., Ebich Yu.R., Prokopchuk N.R., Dolinskaya R.M., Mozgalev V.V.

Р. 72-77

Khimach N.Yu., Polunkin I.V., Melnykova S.L., Kolomys O.F.

Р. 78-82