Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-6


CHEMISTRY

Kapush O.A., Trishchuk L.I., Tomashyk V.M., Tomashyk Z.F., Budzulyak S.I., Kuryk A.O., Ermakov V.M.

Р. 4-8

Kolbasiuk A.O., Bushuev A.S., Galstyan G.A.

Р. 9-13

Murashevich B.M., Shreiber K.A., Miheenko V.M., Burmistrov K.S., Toropin N.V.

Р. 13-18

Chmilenko T.S., Chernyavska A.Yu., Chernoivanenko I.Yu., Chmilenko F.A.

Р. 19-24

CHEMICAL TECHNOLOGY


Bashtanyk P.I., Kuzmenko M.Ya., Kuzmenko S.M., Golovan A.G.

Р. 25-31

Budzinska V.L.

Р. 32-36

Goleus V.I., Kislichnaya R.I., Nagornaya T.I., Naumenko S.U., Kozyreva T.I., Nikitchuk S.N., Salei An.A.

Р. 36-39

Dzyazko Yu.S., Rozhdestvenskaya L.M., Zmievskii Yu.G., Volfkovich Yu.M., Sosenkin V.E., Zakharov V.V., Myronchuk V.G., Belyakov V.N., Palchik A.V.
Electromembrane recycling of liquid wastes of dairy industry using organic-inorganic membranes
Р. 40-46


Yermolenko I.Yu., Ved’ M.V., Sahnenko N.D., Karakurkchy A.V., Myrnaya T.Yu.

Р. 47-54

Kazakov V.V.

Р. 55-59

Kayun I.G., Mysov O.P., Kalashnikov S.G., Karnina A.Yu.

Р. 60-65

Lipko O.O., Burmistr M.V., Kobelchuk Yu.M., Mikhaylova O.I., Sula L.I.

Р. 66-73

Nikolenko N.V., Samchileev I.S., Kachalova A.S., Kostynyk A.O.

Р. 73-79

Sukhyy K.M., Belyanovskaya E.A., Sukha I.V., Kolomiyets E.V., Gavrilko A.V., Sukhyy M.P.

Р. 80-86