Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-5


CHEMISTRY

Ved M.V., Sakhnenko N.D., Glushkova M.A., Hapon Yu.K., Kozyar M.A.

Р. 4-11

Zhigalovа A.A., Sknar Y.E., Amirulloeva N.V., Sknar I.V., Ovcharenko V.I.

Р. 12-16

Kirsanova I.V., Apostolova R.D.

Р. 17-23

Kityk A.A., Shaiderov D.A., Protsenko V.S., Danilov F.I.

Р. 24-28

Korniy S.A.

Р. 29-34

Kuzmenko N.Ya, Kuzmenko S.N., Skrynnik O.V., Grinenko A.A.

Р. 35-41

Khoma R.E.

Р. 42-46

Tsurkan A.V., Vasil’eva E.A., Protsenko V.S., Danilov F.I.

Р. 47-51

CHEMICAL TECHNOLOGY


Golovenko V.A., Gurevina N.I., Snezhko L.A.

Р. 52-55

Dinzhos R.V., Lysenkov E.A., Fialko N.M.

Р. 56-62

Kalashnykov Y.V., Nikolenko N.V., Kachalova A.S., Dubenko A.V., Abramova A.M.

Р. 63-71

Mirzai J.I., Hashimov F.A., Ahmedova I.J., Yusubov F.B.

Р. 72-74

Saley A.A., Sigunov A.A., Kravchenko T.V., Khmarska L.A.

Р. 75-78

Samchileev I.S., Kalashnikova A.N., Nikolenko N.V., Kovalenko V.L.

Р. 79-85

Smyrnova E.V., Koshel N.D., Gladchenko N.A., Korpach S.V.

Р. 86-90

Smyrnova E.V., Koshel N.D.

Р. 90-94

Sukhyy K.M., Gomza Y.P., Belyanovskaya E.A., Klepko V.V., Shilova O.A., Sukhyy M.P., Gavrilko A.V.

Р. 95-102

INFORMATION, EVENTS, AND PERSONS


Matveyev V.V.

Р. 103-111