Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-4


CHEMISTRY

Volnians’ka O.V., Labyak O.V., Tkach V.I.
Р. 4-8

Voskoboynik O.Yu.
Р. 9-16

Grishchenko L.M.
Р. 17-23

Zubko A.N., Tkach V.I.
Р. 23-30

Kupchik E.Yu.
Р. 30-35

Lutsenko N.V., Mironjak M.A., Tkach V.I.
Р. 35-41

Shtamburg V.G., Zubatyuk R.I., Shtamburg V.V., Kravchenko S.V., Uspensky B.V., Klots E.A., Mazepa A.V.
Р. 42-46

CHEMICAL TECHNOLOGY

Vereschak V.G., Pasenko O.O., Salich M.V.
Р. 47-54

Girenko D.V., Gyrenko A.A., Velichenko A.B.
Р. 54-61

Krvavych A.S., Kyrka M.S., Novikov V.P.
Р. 62-66

Polishchuk Yu.V., Koshel N.D.
Р. 66-78

Savvova O.V., Babich О.V.
Р. 78-82

INFORMATION, EVENTS, AND PERSONS

Velichenko A.B., Kuprin V.P., Koshel’ N.D., Protsenko V.S.
Р. 83-85