Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-3


Chemistry

D.V. Girenko, N.V. Nikolenko, A.B. Velichenko
P. 4-9

A.I. Gladii, F.I. Tsiupko, Y.Y. Yatchyshyn, I.P. Polyuzhyn, M.M. Laruk

P. 10-18

R.V. Kos, Yu.I. Horak, I.B. Sobechko, V.V. Sergeev, V.V. Kochubey

P. 18-22

T.V. Luk’yanenko, O.В. Shmychkova, A.B. Velichenko

P. 23-37

O.Yu. Mariichak, E.S. Ivantsova, G.M. Rozantsev, S.V. Radio
P. 38-44

T.P. Rebrova, V.L. Cherginets

P. 45-49

A.F. Tymchuk

P. 49-54

Chemical Technology


V.D. Barsky, G.A.Vlasov, А.А. Pivovarov, A.V. Kravchenko

P. 55-62

O.O. Demchenko

P. 62-66

T.L. Rakitskaya, T.A. Kiose, K.O. Goludchik, L.P. Oleksenko, R.M. Dlubovskii

P. 66-72

M.I. Ryschenko, Y.N. Pitak, E.Y. Fedorenko, M.Y. Lisyutkina, O.A. Burik

P. 73-79

U.V. Khromyak

P. 79-85

Information, Events, and Persons


L.D. Chumakov

P. 86-90