Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-2


Information, Events, and Persons

O.A. Pivovarov

P. 4

Chemistry


A.B. Velichenko, O.I. Kasian, V.A. Knysh, T.V. Luk’yanenko

P. 7

F.I. Danilov, V.S. Protsenko, Yu.E. Sknar

P. 25

N.V. Kutsik-Savchenko, O.S. Lebed, A.V. Prosyanik

P. 45

V.I. Markov, O.K. Farat, S.A. Varenichenko, E.V. Zaliznya, Yu.P. Stroev

P. 53

V.G. Nefedov, A.G. Atapin, D.A. Golovko

P. 64

O.S. Panteleieva, V.I. Tkach

P. 69

Chemical Technology


R.D. Apostolova, E.M. Shembel

P. 74

V.D. Barsky, G.A. Vlasov, А.А. Pivovarov, A.V. Kravchenko

P. 78

N.Ya. Kuzmenko, S.N. Kuzmenko, O.V. Skrynnik, O.V. Hristenko

P. 86

A.I. Nesterenko, Y.S. Berlizov

P. 92

N.V. Nikolenko, A.N. Kalashnikova, I.S. Samchileev, Yu.V. Kalashnikov, A.S. Kachalova

P. 103

A.Yu. Poloz, Yu.R. Ebich

P. 119

D. Chervakov, P. Bashtanyk, M. Burmistr

P. 124