Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2015-1


CHEMISTRY

Burmistrov K.S., Shreiber K.A., Murashevich B.V., N.V. Toropin N.V. 


Voskoboynik O.Yu. 

P. 7

Grishchenko L.M., Bezugla T.M., Trachevskiy V.V., Vakaliuk A.V., Zaderko A.N., Diyuk V.E., Ishchenko O.V. 

P. 13

Kuzmenko N.Ya., Kuzmenko S.N., Skrynnik O.V. 

P. 19

Makarova K.V., Makarov A.S., Savitskiy D.P. 

P. 26

Panteleievaa O.S., Akritidoub Ch.P., Boynikb V.V., Tkacha V.I. 

P. 29

Sokolsky G.V., Ivanov S.V., Velychenko A.B., Ivanova N.D., Boldyrev E.I. 

P. 33

CHEMICAL TECHNOLOGY


Androshchuk D.S., Sakhnenko N.D., Ved’ M.V., Yaroshok T.P. 

P. 38

Grytsenko O.M., Suberlyak O.V., Gishchak Kh.Ya.

P. 48

Kalashnykov Y.V., Gura D.V., Kalashnykova A.N., Nikolenko N.V. 

P. 54

Malysheva T.L., Tolstov A.L. 

P. 62

Poloz A.Yu., Ebich Yu.R., Zhiltsova S.V. 

P. 68

Savvova O.V., Shadrina G.N. 

P. 72

Filinska T.G., Chervakov O.V., Gerasymenko K.O., Tkachova M.O., Filinska A.O. 

P. 78