Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2014-3


CHEMISTRY

Protsenko V.S.
P. 5

Roman A.A., Zinchenko E.V., Golichenko A.A., Shtemenko A.V.
P. 15

Vorobyova M.I., Pivovarov O.A.
P. 19

Beshentseva O.A.
P. 26

Burmistrov K.S., Toropin V.N., Ryabenko V.V., Kremenchutskiy G.N., Balalaev A.K.
P. 30

Varenichenko S.A., Farat O.K., Chertihina Ya.A., Markova I.V., Markov V.I.
P. 36

Kozlov V.M., Hlyntsev V.P., Timoshenko V.N.
P.  39

Koshel M.D., Gerasika N.S., Kostyrya M.V.
P. 44

Kravchenko S.V.
P. 49

Lominoga E.A., Burmistrov K.S., Gevod V.S.
P. 52

Rakitskaya T.L., Kiose T.A., Oleksenko L.P.
P. 56

Serheyev V.V.
P. 61

CHEMICAL TECHNOLOGY

Bashtanik P.I., Kuzmenko N.Ya., Igonina A.M., Evtushenko Ya.I., Golovan A.G.
P. 65

Vashchenko Yu.N., Golub L.S., Kovtunik I.V.
P. 70

Girenko D.V., Demianchuk K.O.
P. 76

Evdokimenko N.M., Anisimov V.N., Udovenko J.E., Karyaka M.Y.
P. 80

Kukuruzenko K.I., Nikiforova A.Y., Pasenko O.O., Kozhura O.V.
P. 84

Pivovarov A.A., Zakharov R.I., Kalashnikova A.N., Nikolenko N.V.
P. 88

Samchileev I.S., Kirpikina A.E., Nikolenko N.V., Kostynyuk A.O.
P. 95

Shapovalov D.O., Ved V.V., Zybaylo S.N., Yushko V.L.