Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii

Issues of Chemistry and Chemical Technology

Archive 2014-2


CHEMISTRY

Apostolova R.D., Tysyachny V.P., Markevich A.S., Ksenzhek O.S., Shembel E.M., Markovsky B., Aurbach D.
P. 4-

Danilov F.I., Protsenko V.S., Kityk A.A.
P. 8-

Bruskova D.-M.Ya.
P. 14-

Gruzdeva H.V., Matrosov A.S.
P. 17-

Zaderko A., Grishchenko L., Bezugla T., Mischanchuk A., Diyuk V.
P. 22-

Kuzmenko N.Ya., Kuzmenko S.N., Skrynnik O.V.
P. 28-

Luk’yanenko T.V., Knysh V.A., Shmychkova O.B., Dmitrikova L.V., Êalinina Ê.Yu., Velichenko A.B.
P. 34-

Cherginets V.L., Naumenko V.A., Rebrova T.P.
P. 41-

Chmilenko F.A., Minayeva Y.A, Sidorova L.P., Shkurovskaya K.V.
P. 45-

Shabanova G.N., Ivashchenko M.Y., Vorozhbiian M.I., Kostyrkin O.V., Tsapko N.S.
P. 49-

CHEMICAL TECHNOLOGY

Baturin V.V., Vashchenko Yu.N., Semenov G.D.
P. 53-

Bragina L.L., Kuriakin N.A., Sobol Yu.O., Kapinos M.N., Redina A.A.
P. 55-

Pogibko V.M., I.L. Sidak I.M.
P. 60-

Savin S.N., Lozhychevska T.V., Rakipov I.M.
P. 67-

Khromyak U.V.
P. 72-